Poučení spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany

firma Tomáš Sovadina – Brněnská realitka, IČO: 617 38 573,

se sídlem: Renneská tř. 393/12, 639 00 Brno,

tel.: 603 515 537, e-mail: info@brnenskarealitka.cz, www.brnenskarealitka.cz

(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

 

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy nebo Rezervační smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)

                              

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou nebo Rezervační smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská nebo Rezervační smlouva spadá pod režim OZ;

 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;

 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské (Rezervační) smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

 • Zprostředkovatelská (Rezervační) smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské (Rezervační) smlouvě -  s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně ... dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané -procento či paušální částku ze skutečné ceny (která bude uvedena ve smlouvě). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.

 • Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

  Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

  Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské (Rezervační) smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské (Rezervační) smlouvy.

 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské (Rezervační) smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské (Rezervační)smlouvy, postačuje sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské (Rezervační) smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

  Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

   

  Adresát (zprostředkovatel): ...

  se sídlem: ...

  e-mail: ..., FAX: ...

   

  Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

   

  Vaše jméno a příjmení: ...

  Vaše adresa: ...

  Datum: ...

  Váš podpis:

  (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

V souvislosti s uzavřením smluv spadajících do režimu OZ (Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouvou – Smlouva o složení blokovacího depozita, Objednávka služeb) a jiné,  obdrží Zájemce od Zprostředkovatele rovněž jako dodatek číslo 1 příslušné smlouvy následující informační doložku:

 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR

 

1.         ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.      Zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti       (dále také jako „Osobní údaje“).

1.2.      Vaše Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

1.2.1.   plnění smlouvy

1.3.      Osobní údaje budou Zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám:

1.3.1.   externí účetní (pozn.: Kategorie uvádět jen v případě, že příjemců bude větší množství. Pokud tedy RK spolupracuje např. jen s jedním účetním, je třeba uvést konkrétně o koho půjde.);

1.3.2.   spolupracujícím realitním makléřům Zprostředkovatele;

1.3.3.   externí advokátní kanceláři;

1.3.4.   osobám poskytujícím Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

1.4.      Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.5.      Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

1.6.      V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.6.1.   PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Zprostředkovatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

1.6.2.   PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

1.6.3.   PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Zprostředkovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.6.4.   PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

1.6.5.   PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Zprostředkovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Zprostředkovatel tyto údaje předal jinému správci.

1.6.6.   PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Zprostředkovatele či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.7.      Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese ......

1.8.      Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů (pozn.: ještě není uzákoněno, ale na 99% to tak bude) na adrese: www.uoou.cz.

1.9.      Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

1.10.    Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

1.11.    V případě, že bude Zprostředkovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.